3 خرداد 1402 ۴۲۹ بازدید

دستور العمل ۲۰۰/۱۴۰۲/۳ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲  سازمان امور مالیاتی در خصوص تبصره ماده ۱۰۰ مالیات مقطوع مشاغل آزاد 

در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و با رعایت مفاد بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ برخی از صاحبان مشاغل، مقرر می دارد:

مشمولین تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٩۴:
۱- تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۶۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهار نامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می‌باشند.

تبصره – صاحبان مشاغل زیر مشمول این دستورالعمل نمی‌باشند و این مودیان در اجرای مقررات ماده (۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی می‌باشند:

الف- مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ بیش از مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است.

ب- در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند (۱) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد.

ج- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام ننموده و همچنین مواردی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه های فروشگاهی اقدام ننموده اند.

د- صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده نشده است.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان و سوابق مودی، مالیات مقطوع مودیان مشمول این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید.

در صورتی که فروش و درآمد تعیین و اعلام شده توسط سازمان کمتر از مبلغ فروش واقعی مودی باشد، مودی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات نیز در صورتی که فروش و درآمد ابرازی مودی تا میزان حد نصاب مقرر در بند (۱) فوق باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد. همچنین در صورتی که فروش و درآمد مودی بیش از مبلغ مذکور در بند (۱) این دستورالعمل باشد مودی مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشد.

پندار سیستم

۳- در صورتی که مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل مورد قبول مودی نباشد، مودی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ می‌باشد. در این صورت مودی مذکور مشمول این دستورالعمل نبوده و اظهارنامه مودی برابر مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۴- مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ می‌باشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستور العمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور ندارند مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط میشود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

۵- چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات قرار گرفته است، باشد :

الف- در صورتی که بیش از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد.

ب- در صورتی که تا حد نصاب موضوع بند (۱) فوق مبلغ ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مبلغ مابه التفاوت نیز بیش از پانزده (۱۵) درصد باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستور العمل، مشمول جریمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد.

۶- در صورتی ک مودی متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله ۱۳۷،۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در خصوص عملکرد درآمد سال ۱۴۰۱ خود باشد، می‌بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نماید.

۷- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که مشمول حکم جز ۱ بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بوده اند معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مکسوره آن ها، هر کدام که بیشتر باشد، تعین می گردد.

 

بخشنامه  ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲  سازمان امور مالیاتی در مالیات حقوق سال ۱۴۰۲  

با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد:

۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

۲- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، قرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها، اضافه کار حق الزحمه حق،مشاوره حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس حق،التحقیق حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می،نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم باشد پس از کسربخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به نرخهای زیر مشمول مالیات می باشند

۱-۲ نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۰۰۰. ۲.۷۶۰.۰۰۰)،ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳-۲- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۰۰۰. ۲.۷۶۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا سی درصد (۳۰%)

پندار سیستم

۳-به مجموع درآمدهای حقوق هر یک از اشخاص حقیقی مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون صدرالاشاره یک معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم به میزان تعیین شده فوق الذکر قابل اعمال خواهد بود.

۴- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، طبق قوانین و مقررات و احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر مورد نظر مالیات متعلق را محاسبه کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران پرداخت نمایند پس از دریافت سیستمی فهرست مذکور، سازمان امور مالیاتی، کشور میزان مالیات متعلق به هر حقوق بگیر را مطابق قوانین و مقررات و با لحاظ مجموع حقوق دریافتی آنان و بر اساس میزان حقوق دریافتی از سایر کارفرمایان تا آن زمان محاسبه و در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق بگیر کمتر محاسبه و پرداخت شده باشد میزان ما به التفاوت مالیات هر حقوق بیر را به صورت سیستمی به پرداخت کننده حقوق اعلام می نماید چنانچه کارفرما ظرف مهلت ده روز از تاریخ سیستمی بدهی مالیاتی را از طریق سامانه پرداخت و درخواست بخشودی جرایم مالیاتی را به صورت سیستمی ارائه، نمایند جرایم متعلق از این بابت با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم بخشوده می شود. در مواردی که کارفرما در موعد مقرر مابه التفاوت مالیات اعلامی توسط سیستم را، نپردازد بر اساس نرخ مالیاتی متناظر نسبت به مطالبه مالیات متعلق و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد.

۵– چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یادشده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود.

۶– درآمد عیدی حقوق بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و با ملحوظ نظر قراردادن مجموع درامد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ های ماده ۸۵ قانون اخیرالذکر خواهد بود.

۷– نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود.

۸– کلیه پرداخت ها به افراد در قبال ارائه خدمات در دستگاه ها(اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التالیف،و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول حم بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، می باشند.
۹-با عنایت به حکم بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴)، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در معافیت مالیاتی سالانه مذکور می شوند.

https://orir.ir?p=1750
مدت زمان : 01:26:55
ابراهیم میری
مدرس و مشاور مالی و مالیاتی
ابراهیم میری هستم مدرس و مشاور مالی و مالیاتی متولد سال 67 دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری در حوزه آموزش و اجرای پروژه های مالی و مالیاتی کنار شما هستم
دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مدت زمان : 01:26:55
ابراهیم میری مدرس و مشاور مالی و مالیاتی ابراهیم میری هستم مدرس و مشاور مالی و مالیاتی متولد سال 67 دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری در حوزه آموزش و اجرای پروژه های مالی و مالیاتی کنار شما هستم