منوهای نصب در پنل مدیریت

انواع ضمانت نامه های پیمانکاری

با گسترده تر شدن روابط معاملاتی و در نتیجه عدم شناخت طرفین معامله از وضعیت مالی و توانایی در اجرای تعهدات و وضعیت مالی پیمانکاران، کارفرمایان و درخواست کنندگان خدمات پیمانکاری برای پرهیز از ایجاد اختلافات و مراجعه به مراجع قضایی، اقدام به گرفتن ضمانت نامه از طرف مقابل می کنند.

انواع ضمانت نامه

ضمانت نامه‌های بانک به دلیل متنوع بودن تعهداتی که مضمون عنه در قبال مضمون له به عهده دارد و با توجه به عرف بانکداری شامل انواع زیر است.

  1. ‌ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا مزایده
  2. ‌ضمانت نامه انجام تعهدات
  3. ‌ضمانت نامه پیش پرداخت
  4. ‌ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
  5. ‌ضمانت نامه حسن انجام خرید (کار)
  6. ‌ضمانت نامه گمرکی
  7. ‌ضمانت نامه تعهد پرداخت
  8. ‌سایر ضمانت نامه‌ها (متفرقه)

ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده‌

برای خرید یا فروش شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی معمولاً اموال خود از طریق مناقصه و مزایده و برای اجرای پروژه‌های خود یا تأمین خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمل می‌نمایند. برای این منظور مراتب در روزنامه‌های کثیرالنتشار آگهی و از اشخاص واجد شرایط برای شرکت در مزایده و یا مناقصه دعوت به عمل می‌آید. سپس پیشنهادات دریافت شده مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات ردیف‌های ۱ و ۲ و ۳ که نسبت به سایر پیشنهادات دارای قیمت بهتری باشند انتخاب می‌شوند. انتخاب ردیف‌های ۲ و ۳ پیشنهادها، از آن جهت است که در صورت عدول برنده اول از پیشنهاد خود، از نفرات بعدی دعوت به عمل آید. اشخاص شرکت کننده در مناقصه ‌یا مزایده بایستی همراه با پیشنهاد خود ضمانت نامه‌ای به کارفرما تسلیم نمایند تا در صورت عدم انجام تعهد خود به نفع کارفرما ضبط شود. این ضمانت نامه‌ها را ‌ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده‌ می‌گویند. پس از تعیین و ا‌علام برنده‌ها، اصل ضمانت نامه سایر اشخاص که پیشنهاد آنان مورد قبول قرار نگرفته، جهت ابطال به بانک مسترد میشود و ضمانت نامه شخص برنده تا عقد قرارداد نهایی و تسلیم، ‌ضمانت حسن انجام تعهدات‌، همچنان نزد کارفرما باقی می‌ماند. در صورت امتناع برنده از انعقاد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانت نامه وی توسط ذینفع مطالبه میشود.

شایان ذکر است به موجب ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی، معامالت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی باید به صورت مناقصه‌ یا مزایده صورت گیرد، مگر در مواردی که طرف معامله وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی باشند ‌یا استثنائاتی که در ماده قانونی مذکور قید شده رعایت شده باشد.

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

این نوع ضمانت نامه برای تضمین انجام به موقع تعهدات مضمون عنه (ضمانت خواه) در مقابل مضمون له (ذینفع) صادر میشود.

متداولترین این نوع ضمانت نامه‌ها، تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از امضاء پیمان است که به منظور تضمین انجام تعهدات پیمانکار طبق مفاد قرارداد صادر میشود. تحویل این نوع ضمانت نامه توسط پیمانکار جهت انعقاد قرارداد با کارفرما الزامی است.

ضمانت نامه پیش پرداخت

برای شروع عملیات موضوع پیمان، جهت تجهیز کارگاه یا تکمیل‌ کارفرما درصدی از مبلغ قرارداد را به پیمانکار تحت تجهیزات معمولاً عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه‌ای تحت همین عنوان پرداخت می‌نماید و این ضمانت نامه به موازات پیشرفت کار و تهیه‌ میزان پیش صورت وضعیت مرتباً از سوی کارفرما کاهش می‌یابد. معمولاً پرداخت ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان است که قسط اول آن ۸ درصد الفاصله پس از تحویل زمین، قسط دوم آن معادل ۶/۵ درصد پس از تهیه ۶۰ درصد ماشین آ‌لات موردنیاز و تجهیز کارگاه و قسط سوم معادل ۵/۵ درصد بعد از آنکه پیمانکار بر طبق صورت وضعیت‌های ماهانه معادل ۳۰ درصد مبلغ اولیه پیمان، کار انجام داده باشد، پرداخت میشود.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

با وجود نظارت و آزمایش‌های مختلفی که در طول مدت پیمان و در مقاطع مختلف اجرای کار توسط کارفرما به عمل می‌آید، کارفرما برای اطمینان از صحت انجام کار، مبالغی را به عنوان تضمین حسن اجرای کار (وجه الضمان) از مبلغ ناخالص صورت وضعیت‌های پیمانکار به میزان ۱۰ درصد هر صورت وضعیت کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می‌نماید.‌ بنا بر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت بانکی، مبلغ تضمین حسن اجرای کار را می‌تواند به پیمانکار مسترد نماید. این ضمانت نامه که طبق تقاضای پیمانکار و به نفع کارفرما توسط بانک صادر میشود به ‌ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان‌ معروف است.

ضمانت نامه حسن انجام خرید

این ضمانت نامه به منظور صحت عمل پیمانکار خرید (کار) مطابق با سفارش خرید دریافت می‌شود و پس از تحویل اجناس و مطابقت آن‌‌ با سفارش انجام شده کاملاً جزئاً باطل میشود.

ضمانت نامه گمرکی

صاحبان کا‌لاهای وارداتی برای ترخیص کا‌لای خود در صورتی که نتوانند حقوق گمرکی مربوطه را نقداً پرداخت نمایند بایستی معادل آن را به گمرک ضمانت نامه بانکی بسپارند. این ضمانت نامه‌ها ممکن است به سر رسید معین مثلاً ۶ ماه، ۹ ماه و … یا به صورت اقساطی صادر شوند.‌ صدور ضمانت نامه فوق، ‌ضمانت نامه گمرکی‌ نامیده می‌شود. یک نوع تعهد پرداخت برای بانک به وجود می‌آید و بانک در سر رسید معین یا در تاریخ اقساط تعیین شده بایستی وجه آنرا به اداره گمرک پرداخت نماید. ضمانت نامه‌های گمرکی صادره از طرف بانک‌های داخلی به نفع هر یک از گمرکات کشور، در صورتی که در سر رسید مقرر واریز نشوند، مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین روزانه از قرار مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال خواهد بود.

ضمانت نامه تعهد پرداخت

این نوع ضمانت نامه‌ها به منظور قبول پرداخت دیونی در سر رسید معین از طرف بانک صادر میشوند. دریافت حداقل ۲۰ درصد سپرده نقدی در ضمانت نامه تعهد پرداخت الزامی است.

ضمانت نامه‌های متفرقه

علاوه بر انواع ضمانت نامه‌های ذکر شده ممکن است مضمون له (ذینفع) درخواست نوعی ضمانت نامه نماید که در قالب هیچ کدام از انواع ضمانت نامه ذکر شده نگنجد. لذا متن این گونه ضمانت نامه‌ها از سوی مضمون له دیکته میشود. مانند ضمانت نامه برای مشمولین خدمت نظام وظیفه که قصد خروج از کشور را دارند.

آئین نامه صدور ضمانت نامه

۱ -صدور ضمانت نامه از طرف بانک موکول به اخذ وثیقه از ضمانت خواه است.

۲ -انواع وثائق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه شامل وجه نقد، طال، اوراق مشارکت، سپرده بلند مدت، تضمین بانک‌های معتبر خارجی مورد تأیید امور بین الملل و بانک مرکزی، سفته با دو امضاء قابل قبول بانک، اموال غیر منقول، برگ رسید انبارهای عمومی مربوط به کالا با ارزش وثیقه‌ای معادل ۵۰ درصد ارزش روز کالا، سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، کشتی، هواپیما و …است.

۳ -اخذ حداقل ده درصد مبلغ ضمانت نامه به صورت وجه نقد (به استثنای ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده) به عنوان سپرده نقدی الزامی بوده و بابت بقیه آن از یک یا ترکیبی از انواع وثایق به شرح ذیل ضروری است.

  1. ‌‌اخذ سفته به میزان ۱۲۰ درصد تفاضل مبلغ ضمانت نامه و سپرده نقدی
  2. ‌اخذ اموال غیر منقول، برگ وثیقه انبارهای عمومی، سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و …. حداقل به میزان ۱۵۰ درصد تفاضل مبلغ ضمانت نامه و سپرده نقدی.

۴ -قبول درخواست یک مشتری جهت صدور ضمانت نامه به نام شخص دیگر اکیداً ممنوع است.

۵ -صدور ضمانت نامه برای یک مشتری جهت دریافت تسهیالت اعتباری از یک بانک دیگر به صلاح نیست.

۶ -ضمانت نامه بانکی برای اشخاص حقیقی در مقابل اشخاص حقیقی دیگر ‌یا برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل اشخاص حقوقی‌ صادر نمی‌شود و در شرایط خصوصی دیگر به دلیل امکان تبانی معمولاً استثنائی مستلزم بررسی‌های دقیق و اخذ وثائق مطمئن است.

۷ -صدور ضمانت نامه در قبال تضمین شرکت‌های خارجی مجاز نیست.

۸ -برای صدور انواع ضمانت نامه‌های بانکی باید از فرم‌های چاپی بانک استفاده شود و در مورد صدور ضمانت نامه‌های متفرقه که فرم چاپی خاصی برای آنها تهیه نشده اخذ تأییدیه مدیریت امور حقوقی ضروری است.

۹ -ضمانت نامه‌های بانکی غیر قابل انتقال هستند.

۱۰ -در ضمانت نامه‌ها باید موضوع ضمانت نامه، نام مضمون له، نام مضمون عنه، مدت اعتبار ومبلغ آن به طور صریح قید شود.

۱۱ -صدور تأییدیه ضمانت نامه‌ها‌ باید براساس درخواست ذینفع به عمل آید و تأییدیه‌های صادره نیز با عطف به شماره نامه واصله از دینفع صادر و سپس به آدرس مربوطه ارسال شوند.

مارس 31, 2020

0 پاسخ به "انواع ضمانت نامه های پیمانکاری"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی شده توسط ابراهیم میری